Adatvédelmi nyilatkozat

+Discount Első Magyar Kedvezményhálózat

1. Adatvédelem

Ügyfelek adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

1.1. A Magyar Kedvezményhálózat (a továbbiakban úgyis, mint MKH) személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, illetve vonatkozó  törvény kötelező előírása alapján kezel.

1.2. A Magyar Kedvezményhálózat az Ügyfél személyes adatait a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

1.3. A Magyar Kedvezményhálózat által végzett központi adatkezelés, –feldolgozás, –feldolgoztatás, valamint a Partnerek által végzett adatkezelés- és feldolgozás célja:

(a) A klasszikus Magyar Kedvezményhálózat és a +Discount Törzsvásárlói Program működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak és kapcsolódó jutalékok elszámolása a Kártyabirtokosok és a Partnerek vonatkozásában egyaránt.
(b) A Kártyabirtokosoknak a Magyar Kedvezményhálózat felé vagy a +Discount Törzsvásárlói Programba történő regisztráció során, adatmódosítás és –kiegészítés, valamint egyéb tranzakciókkal kapcsolatos információ-szolgáltatás.
(c) A kártyahasználati és egyéb vásárlói szokások megismerése, elemzése és személyre szabott ajánlatok kialakítása és kommunikációja a Kártyabirtokosok számára vásárlásaiknak ösztönzése és a Kártyakibocsátó Partnerekhez való hűségük fokozása érdekében.
(d) A +Discount Vásárlási Utalvány (mint "kedvezménypont" és/vagy "kedvezményforint") kibocsátásának (kártyához kapcsolt felírásának) és felhasználásának, valamint reklamációs ügyeinek intézése.

 1.4. A kártyaigénylők által a Kártyaigénylő lapon (vagy más, például elektronikus módon) megadott adatokat (a továbbiakban: ügyféladatok), valamint a kártyával végrehajtott +Discount tranzakciókat (beleértve a +Discount Vásárlási Utalványok felhasználásával kapcsolatos műveleteket is) a Magyar Kedvezményhálózat kezeli és dolgozza (vagy dolgoztatja) fel.

1.5. Az Elszámolóház Partner a kártyabirtokos +Discount Cafeteria kártyával végrehajtott pénzügyi (cafeteria felhasználási, úgyis mint fizetési) adatait a banktitoknak megfelelően kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki. A Magyar Kedvezményhálózatnak (mint a +Discount Törzsvásálói Program üzemeltetőjének) Elszámolóház Partner kizárólag a Kártyabirtokos személyazonosító (kivételt képez a személyazonosító okmány száma) és törzsadatait, valamint a kártyaigénylő adatlapon megadott egyéb (marketing-kommunikációs), továbbá a +Discount Törzsvásárlói Program Kártyaelfogadó Partnereinél árkedvezmény igénybevételáhez kapcsolódó tranzakciók (kártyasorszám és vásárlási összeg) adatait adja át.

1.6. A +Discount kártyával végrehajtott műveleteket (beleértve a kártyához kapcsolt Vásárlási Utalvány tranzakciókat is) a Magyar Kedvezményhálózat kezeli és dolgozza (vagy dolgoztatja) fel. 

1.7.A Kártyabirtokosok egyéb üzleti adatait – mint pl. termékkosár részleteit (a vásárolt termék megnevezése, cikkszáma, mennyisége, egységára) – a Magyar Kedvezményhálózat az egyes Partnerektől begyűjtött információk alapján kezelni, feldolgozni és feldolgoztatni, valamint az így nyert információkat felhasználni jogosult.

1.8. A +Discount (vagy MKH logós) törzsvásárlói kártya utólagos regisztrációjával vagy a Kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira, illetve +Discount tranzakcióira (beleértve a Vásárlási Utalvány tranzakciókat is) vonatkozóan a Magyar Kedvezményhálózat a fentiekben leírt adatfeldolgozás tekintetében alvállalkozókat vegyen igénybe. Az alvállalkozók által végzett adatfeldolgozás kizárólag a Magyar Kedvezményhálózat vagy Partnerek által ajánlott üzleti lehetőségek közlését, az erről való tájékoztatást, valamint a +Discount Törzsvásálói Program hatékony  üzemeltetését célozza. Az alvállalkozói szerződés minden esetben tartalmazza azt, hogy alvállalkozó köteles a szerződés (vagy az abban foglalt célok) megszűnését követően a részére átadott adatokat megsemmisíteni és azokat a jogviszony fennálllása alatt semmilyen formában nem továbbíthatja harmadik fél részére.

1.9. A Kártyabirtokosok törzs- és tranzakciós (beleértve a Vásárlási Utalvány tranzakciókat is) adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – a Magyar Kedvezményhálózat informatikai-szolgáltató alvállalkozója székhelyén (és szerverén) kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag az Adatfeldolgozó, a Magyar Kedvezményhálózat, illetve a Partnerek kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. A Kártyabirtokosok cafeteria tranzakciós adatait kizárólag a Elszámolóház Partner kezeli, ezen adatokhoz a többi Partnerek nincs hozzáférése, tekintettel az 1.5. pontban foglaltakra.

1.10. Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) a +Discount Törzsvásárlói Programban részt nem vevő harmadik félnek – kivéve alvállalkozók – részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

1.11. A kiemelt Partnerek a hatályos jogszabályok által meghatározottak betartásával jogosultak üzleti ajánlatokkal Kártyabirtokost közvetlenül megkeresni. Bármely Kártyabirtokos közvetlenül a Partnertől kérheti az üzleti ajánlat megküldésének mellőzését.

1.12. A Magyar Kedvezményhálózat a Kártyabirtokosok adatait kizárólag a +Discount Programban való részvétel tartama, valamint annak megszűnését követő 5 évig tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja jelen +Discount Program Szabályzat 8.7. pontja szerint. Kártyabirtokos adatai a +Discount Programban való részvétele megszűnésének, napjától marketing célokra nem használhatóak fel, azokat a programban történő részvétel megszűnését követő, a mindenkori Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési idő után a Magyar Kedvezményhálózat törölni köteles, ide nem értve a külön dokumentumban megadott marketing nyilatkozatban foglalt írásbeli hozzájárulás alapján történő adatkezelést.

1.13. Kártyabirtokos jogosult a jogszerű adatkezelést, adatfeldolgozást illetve adattovábbítást biztosító hozzájárulását, a Magyar Kedvezményhálózathoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni és egyben személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni. Amennyiben a Kártyabirtokos az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy ezzel lehetetlenné teszi az általa lebonyolított +Discount tranzakciók (beleértve a Vásárlási Utalvány tranzakciók) begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a +Discount Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a +Discount Törzsvásárlói Programban való részvétel felmondását jelenti a Kártyabirtokos részéről, amely a Magyar Kedvezményhálózat bemutatóra szóló kedvezményes vásálási jog törlésével is együtt jár.

1.14. Törlés helyett a Magyar Kedvezményhálózat zárolja a Kártyabirtokos személyes adatait, ha ezt a Kártyabirtokos kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Kártyabirtokos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

1.15. Az Ügyfél kérelmezheti a Magyar Kedvezményhálózatnál személyes adatainak helyesbítését is.

1.16. Ügyfél a Magyar Kedvezményhálózat (+Discount) ügyfélszolgálatán keresztül tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

1.17. Ügyfél kérelmére a Magyar Kedvezményhálózat írásban részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adat kezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatait.

1.18. A tájékoztatást a Magyar Kedvezményhálózat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 munkanapon belül írásban, közérthetően küldi meg a Kártyabirtokosnak.

1.19. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Kártyabirtokos bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszékek, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 2. Adatfeldolgozás folyamataiban részt vevő alvállalkozók

2.1. A Magyar Kedvezményhálózat Fejlesztő- és Jogkezelő Kft.(1162 Budapest, János utca 114.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a +Discount Törzsvásárlói Programmal (továbbiakban +Discount) kapcsolatos feladatai ellátása érdekében - mint tranzakció feldolgozó és elszámoló központ (úgyis mint Kártyaközpont) - adatkezelőnek minősül.

2.2. A Magyar Kedvezményhálózat Kft. adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-02773-0001, 40717

2.3. A +Discount Cafeteria kártya igénylése esetén a kártyákkal kapcsolatos adatrögzítést, megszemélyesítést és postázást a Magyar Kedvezményhálózat Kft. (1162 Budapest, János utca 114.) végzi.

2.4. A +Discount Törzsvásárlói Program vagy bármely MKH kártyaprogram regisztrációs adatlapjainak rögzítését a Magyar Kedvezményhálózat ügyfélszolgálata (1162 Budapest, János utca 114.)  végzi.

2.5. A Kártyabirtokosi adatbázis üzemeltetését a Magyar Kedvezményhálózat (1162 Budapest, János utca 114.) végzi.

2.6. A +Discount Program és az MKH informatikai rendszereit a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II/6) biztosítja.

2.7. A +Discount Program és a Magyar Kedvezményhálózat weboldalát, webáruházát valamint azok Facebook és egyéb közösségi oldalait László Béla kisadózó egyéni vállalkozó (1162 Budapest, János utca 114.) menedzseli.

2.8 A Webáruház adatfeldolgozója: KONTORNET Bt.(Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45. Képviselő: Kontor Zoltán Cégjegyzékszám: 0806013458 Adószám: 22389426-2-08 E-mail: info@startuzlet.hu Weboldal: https://startuzlet.hu)

3. Hogyan használja a Magyar Kedvezményhálózat a Cookie-kat

3.1. A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A Magyar Kedvezményhálózat és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja valamely webhelyünket vagy valamely hirdetésünket tartalmazó webhelyet; információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásunkra.

3.2. A Magyar Kedvezményhálózat a kereső cookie-k használatával információkat gyűjt arról, hogy Ön járt-e már valamelyik oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A  kereső cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

3.3. Amennyiben elfogadja a cookie-kat valamely webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően.

3.4. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.

3.5. A Magyar Kedvezményhálózat által használt cookie-k

(a) Elemzési célokat szolgáló cookie-k

A Magyar Kedvezményhálózat által működtetett valamely webhelyére tett látogatáskor egy webelemző szoftver által létrehozott névtelen cookie segít megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.

(b) Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k

Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta, például elfogadta-e az Adatvédelmi nyilatkozatot, be van-e jelentkezve az oldalra, képes-e a böngészője javacriptet futtatni. Ezek a cookie-k semmilyen személyi adatot nem tárolnak.

(c) Értékesítési célokat szolgáló cookie-k

Webéruház oldalaink használnak cookie-kat, amelyek olyan célzási megoldást nyújtanak, amellyel a már elért felhasználókat célozhatja meg újragondolt megoldással vagy szolgáltatással (termékkel). A használt célzási opcióval pontosan követhető, hogy a felhasználó hogyan reagál egy weboldalra vagy egy konkrét kreatívra. További információk az AdServer retargeting megoldásáról itt találsz.

3.6. Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását?

Természetesen beállítod, hogy böngésződ egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhetsz a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngésződ súgójában is hasznos tudnivalókat olvashatsz.

(a) A chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )
(b) A Firefox cookie beállításai (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies )
(c) Az Internet Exporer cookie beállításai (http://support.microsoft.com/kb/196955 )
(d) A Safari cookie beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042 )
(e) A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677 )További kérdéseiddel vedd fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal 》

4. Adatvédelmi tisztviselő:

A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt három esetben kell kijelölni:

a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik;

b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy

c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

A Magyar Kedvezményhálózat Kft. adatkezelésére a fenti 3 pont egyike sem vonatkozik, ezért nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

5. Adattovábbítás harmadik országba:

a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;

Az MKH nem továbbít adatokat harmadik országba.

6. Panasz benyújtásának módja
Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja, vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
Web: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Online ügyindítás: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.