Vásárlási Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

MEGÁLLAPODÁS ÁRKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ KÁRTYÁK VAGY KUPONOK INTERNETES VAGY ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOKON TÖRTÉNT VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Megállapodás, amely létrejött elektronikus úton és alulírott napon egyrészrőlLászló Béla kisadózó egyéni vállalkozó (1162 Budapest, János utca 114., nyilvántartási szám: 32503928, adószám: 66189693-1-42), a továbbiakban Kereskedő, másrészről a Magyar Kedvezményhálózat Fejlesztő- és Jogkezelő Kft. (1162 Budapest, János utca 114., Cg. 01-09-909377, adószám: 14559600-2-42), a továbbiakban Adatkezelő és úgyis, mint Kedvezményszervező, harmadrészt a regisztráció során megadott adatokkal azonosított Vásárló, a továbbiakban együtt mint Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel.

1. Kereskedő kijelenti, hogy kijelölt értékesítési pontjain (üzletek), valamint az Internet közcélú hálózatán elektronikus áruházat és szolgáltatást üzemeltet, amelyek a felhasználók részére mindenfajta, a Kereskedő értékesítésében megtalálható kedvezményes vásárlási jogosultságot biztosító kártyák, továbbiakban Kártyák vagy kuponok, továbbiakban Kuponok megvásárlását biztosítja (továbbiakban a Szolgáltatás).

2. Vásárló kijelenti, hogy a Kártyák vagy Kuponok megvásárlása céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást a Kereskedő által üzemeltetett üzletekben (értékesítési pontok) vagy webáruházakban.

3. A fentiekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy Vásárló Kereskedőnél a felhasználóként való regisztrációt elvégezte, ezzel egyetértett a vásárlási feltételekkel: a nyomdai regisztrációs lap kitöltéséval és aláírásával, illetve elektronikus regisztrációs esetén a [Regisztráció] vagy [Bejelentkezés] gomba történő kattintással a jelen megállapodás közöttük létrejön.

4. Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott körben hozzájárult.

5. Kereskedő tájékoztatja Vásárlót és Vásárló ezt kifejezetten tudomásul veszi, hogy Kereskedő a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani.

6. Kereskedő tájékoztatja Vásárlót és Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás honlapján az egyes Kártyák vagy Kuponok mellett feltüntetett árak a Vásárló számára mindenkor elérhető legkedvezőbb díjat tartalmazzák. A Vásárló által ténylegesen fizetendő díjak a vásárlás, kézbesítés és fizetési mód függvényében változhatnak.

Utolsó módosítás kelte: 2015. szeptember 27.
Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 29. 0:00

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. A KERESKEDŐ ADATAI

II. Az ADATKEZELŐ ADATAI

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

IV. REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

V. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

VI. AZ ÁSZF HATÁLYA

VII. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ LEMONDÁSA

VIII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

IX. AZ ÁTVÉTEL MÓDJA

X. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS

XI. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

XII. A KÁRTYÁK VAGY KUPONOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK                                  

XIII. VIS MAIOR

XIV. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

XV. KEDVEZMÉNYADÓI JOGVISZONY

XVI.  PANASZKEZELÉS

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÁRTYÁK VAGY KUPONOK VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF; úgyis, mint rendelési feltételek és úgyis, mint vásárlási feltételek) határozzák meg a Kereskedő, Kedvezményszervező vagy a Kedvezményadó által a természetes személy felhasználók részére nyújtott, a Kártyák vagy Kuponok megvásárlásához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Kereskedő és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltatásra történő regisztrációval az itt írt feltételeket a Vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

I. A KERESKEDŐ ADATAI

A Kereskedő neve:

László Béla kisadózó egyéni vállalkozó

Kereskedő székhelye:

1162 Budapest, János u. 114.

Kereskedő nyilvántartási száma:

32503928

Kereskedő statisztikai számjele:

66189693-7740-231-01

Kereskedő adószáma:

66189693-1-42

Kereskedő e-mail címe:

info@kedvezmeny.hu

Kereskedő internetes honlapjának címe:

www.kedvezmeny.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

06 (1) 950-5094, 06 (20) 499-6446 H-P: 10:00 – 17:00

II. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

A Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője:

Magyar Kedvezményhálózat Fejlesztő- és Jogkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő rövidített neve:

Magyar Kedvezményhálózat Kft.

Adatkezelő székhelye:

1162 Budapest, János u. 114.

Adatkezelőt nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-909377

Adatkezelő adószáma:

14559600-2-42

Adatkezelő nyilvántartási azonosítója:

NAIH-02773-0001, 40717

Adatkezelő e-mail címe:

info@kedvezmeny.hu

Adatkezelő internetes honlapjának címe:

www.kedvezmeny.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

06 (1) 950-5094, 06 (20) 499-6446 H-P: 10:00 – 17:00

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A személyes és/vagy vállalkozói vagy szervezeti adatot szolgáltató Felhasználó által a regisztráció során kitöltött elektronikus formanyomtatvány, amely tartalmazza a Felhasználó által megadott törzsadatokat (név, születési idő, névnap, lakcímkártya száma, adóazonosító jel, neme, elérhetőséget (cím, e-mail, telefon, skype cím), valamint vállalkozás vagy szervezet képviseletében történő regisztráció esetén (az előbbieken túl) annak a vállalkozásnak vagy szervezetnek a nevét és egyéb adatait (adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, nyilvántartási szám, székhely), amelynek nevében Felhasználó  kapcsolattartóként eljár.

Adatkezelő

A Kereskedő, a Kibocsátó, a Kedvezményszervező és valamennyi a Vásárló által megvásárolt Kártyát vagy Kupont árkedvezmény igénybevételére elfogadó Kedvezményadó.

Kedvezmény

A Kereskedő által Vásárló részére értékesített Kártyák és Kuponok elfogadásával, a Kedvezményszervezővel kedvezményadói partnerszerződést kötött Kedvezményadó vállalkozás által a kedvezményadói partnerszerződés szerint  a Kedvezményt Igénybevevő részére biztosított árengedmény.

Felhasználónév

A Regisztrált Szolgáltatást igénybevevő Vásárlóhoz rendelt, a Vásárló által választott egyedi karakterlánc, amellyel a Vásárló azonosítása a Kereskedő által elvégezhető, és amely alkalmas a Vásárló megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.

Harmadik személyek

A Kereskedőn és a Vásárlón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

Jogtulajdonos

A Kedvezmény, vagy a Kedvezményhez köthető bármely nemű képi, hangzó, vagy írott szellemi termék anyag szerzői vagy felhasználási jogait tulajdonló magán- vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

Kártya vagy Kupon

A Kedvezményes vásárlási jog hordozója, amelyet Kereskedő értékesít Vásárló részére és amely egyben a Kedvezményszervező és a Vásárló között létrejövő, a Kedvezményadó által a Kedvezményszervező és a Kedvezményadó között létrejött kedvezményadói partnerszerződés alapján a Kedvezményt Igénybevevőnek közvetlenül biztosított azonnali  árkedvezmények igénybevételére megkötött szerződés, amelyben Kedvezményszervező kötelezettséget vállal a kedvezményes vásárlási jog Vásárló részére történő biztosítására, Vásárló pedig az elfogadás helyén, a Kedvezményadó partnernek igazolja a kedvezményes vásárlási jogdíj megfizetését.

Kártya vagy Kupon Birtokos, vagy Birtokos

Természetes személy, amely a Kedvezmény igénybevételére feljogosító Kártyát vagy Kupont birtokolja.

Kártya vagy Kupon díj

A Kereskedő által a Vásárlóval szemben a végfelhasználói kártya- vagy kuponárban benne foglalt, de a kártyán  vagy kuponon külön tételként feltüntetett díj, amely a Kártya vagy Kupon fizikai előállításának díját tartalmazza – a meghatározott Kedvezmények igénybevételéhez.

Kedvezményadó

A Kedvezményszervezővel kedvezményadó partnerszerződés tárgyú szerződést kötött vállalkozás, amely a Kereskedő által a Vásárló részére értékesített Kártyára vagy Kuponra azonnali árkedvezményt biztosít a Kedvezményt Igénybevevő számára.

Kedvezményes vásárlási jogdíj

A Kereskedő webáruházában meghatározott kedvezményes ajánlatokra vonatkozóan sikeresen lebonyolított vásárlási tranzakciók után felszámolt kedvezményes vásárlási jogdíj, amelyet a Kereskedő kártya- vagy kuponvásárlási tranzakciónként, a Kártyák vagy Kuponok végfelhasználói árán felül számít fel a Vásárlóval szemben. A kedvezményes vásárlási jogdíj Kártyán vagy Kuponon fel nem tüntetett összegéről a Kereskedő külön pénzügyi bizonylatot állít ki.

Kedvezményszervező

A Kereskedővel Kártya vagy Kupon alapú kedvezményes vásárlási jog  értékesítése tárgyú szerződést kötött jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amely a Kedvezményhozzáférés, mint a Kártyával vagy Kuponnal igénybe vehető szolgáltatás kizárólagos felelőse, és a Kedvezményes vásárlási jogdíj értékesítéséből származó bevétel megállapodás szerinti jogosultja.

Kedvezményt Igénybevevő

Természetes személy, amely a Kedvezményt a Kártyával vagy Kuponnal igénybe veszi.

 

Kibocsátó

A Kártya vagy Kupon kibocsátója.

Ptk.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Regisztrált szolgáltatás

Olyan szolgáltatás, amelynek igénybevétele a Vásárló előzetes regisztrációjához kötött.

Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés

A Regisztrált Szolgáltatásra történő regisztrációt követően a Kereskedő és a Vásárló között elektronikus úton létrejött, írásba foglaltnak minősülő, iktatásra kerülő, és a Vásárló által a későbbiek folyamán is hozzáférhető szerződés, amelyben a Vásárló kijelenti, hogy a Kártyák és Kuponok megvásárlása céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.

Szolgáltatás vagy Áruház

Olyan szolgáltatás, amelyben a Kereskedő az általa működtetett Internetes áruházban vagy partner üzletben a Vásárló részére hozzáférhetővé teszi a Kedvezményszervező által közvetlenül, vagy közvetítőkön keresztül rendelkezésére bocsátott Kártyákat vagy Kuponokat, és lehetővé teszi azok Vásárló általi megvásárlását, meghatározott ellenérték fizetése ellenében. Kereskedő Szolgáltatása kifejezetten a Kártya vagy Kupon értékesítésére korlátozódik, a kártyával vagy kuponnal igénybe venni kívánt későbbi szolgáltatás (Kedvezmény) ettől teljesen elkülönül és határozottan nem tartozik Kereskedő szolgáltatásainak körébe.

Vásárlási Tranzakció

A Vásárló által, a vásárló akaratának megfelelően a Szolgáltatás keretében, a kereskedő weboldalán indított vagy a partnerüzletben végrehajtott, meghatározott Kártyák vagy Kuponok megvásárlására irányuló folyamat, amely során egyértelműen rögzítésre kerül a megvásárolandó Kártyák vagy Kuponok pontos mibenléte (Kedvezmény, árkategória, kártya- vagy kuponár), a választott fizetési és átvételi mód, illetve a Vásárlóra vonatkozó adatok.

Vásárló vagy Felhasználó

Természetes személy, aki valamely Kártyát vagy Kupont a Szolgáltatáson keresztül vásárol meg, vagy kíván megvásárolni és ennek érdekében a partnerüzletben kifizeti a Kártya/Kupon díját vagy a Kereskedő által működtetett internetes Áruházban a megrendelés gomb lenyomásával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja rendelési feltételeket,valamint a Regisztráció vagy Bejelentkezés gombra kattintva Kereskedő, Kibocsátó, Kedvezményszervező és Kedvezményadó részére megadja Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatát annak érdekében, hogy Kereskedő, Kibocsátó  Kedvezményszervező és Kedvezményadó hírlevelek küldésével, telefonon, e-mailen, vagy más módon őt és amennyiben vállalkozás vagy szervezet képviselőjeként vagy kapcsolattartójaként regisztrál, akkor rajta keresztül vagy közvetlenül, az általa képviselt vállalkozást vagy szervezetet is megkeressék reklámcélú- vagy egyéb tájékoztatás, igényfelmérés, illetve közvetlen üzletszerzés céljából.

 

IV. REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1. A Vásárló a Regisztrált Szolgáltatást önkéntes regisztrációjával és a Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés elektronikus úton való megkötésével veheti igénybe. Vásárló lehet minden teljesen vagy korlátozottan cselekvőképes, forint alapú fizetésre alkalmas fizetési eszközzel rendelkező természetes személy.

2. A Kereskedő a Vásárlóhoz elektronikus úton negyvennyolc (48) órán belül továbbítja visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt, továbbá, hogy a Regisztrált Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés feldolgozása megtörtént. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Vásárló elfogadott felhasználónevét és a regisztráció elfogadásának tényét.

3. Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

(a) valótlan, vagy hiányos adatok megadása; illetve

(b) a Kereskedő, a Kedvezményszervező vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével, vagy a Kártyákkal vagy Kuponokkal történő bármilyen visszaélés esetén. A visszautasítás, illetve a visszavonás okáról a Kereskedő a Vásárlót e-mail üzenetben tájékoztatja.

4. A regisztráció során kötelező adatok bevitelére van szükség. A Kereskedő a Vásárló regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Vásárló valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

5. Kereskedő kifejezetten ajánlja, hogy a Vásárló rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszóváltoztatásról a Kereskedő rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Vásárló jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a Kereskedő a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel bocsájtja rendelkezésre.

6. A Vásárló a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Vásárló köteles azonban az adataiban bekövetkezett változásokról a Kereskedőt a változás bekövetkeztéről számított legfeljebb nyolc (8) napon belül tájékoztatni.

 

V. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

1. A Kereskedő kötelezettsége a fentiekben meghatározott kártya vagy kupon értékesítési Szolgáltatás nyújtása a Vásárló részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

2. Jelen ÁSZF alapján a Kereskedő Internetes áruházában vagy áruházaiban biztosítja a Kártyák vagy Kuponok megvásárlását, illetve a Kártyák vagy Kuponok ellenértékének kifizetésének lehetővé tételét.

3. A Vásárló a Regisztrált Szolgáltatást regisztrációt követően az Áruházba felhasználóneve és jelszava megadásával történő bejelentkezésével tudja igénybe venni. A Vásárló az Áruházban kiválasztott mennyiségű Kártyát vagy Kupont megvásárlás céljára, a kívánt darabszám megadása után a kosarat ábrázoló gomb megnyomásával a kosarába helyezheti. Adott Kártya vagy Kupon kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót annak megvásárlására. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Kártyát vagy Kupont, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

4. A Kártyák vagy Kuponok megvásárlására a Regisztrált Szolgáltatás keretében azok kosárba helyezésével, majd a FIZETÉS gombra történő kattintással nyílik lehetőség. A különböző szállítási és fizetési módok egymás függvényében, illetve Kedvezményes ajánlatonként változik. A Vásárló számára mindig csak azok a szállítási és fizetési módok érhetők el, amelyek kombinációja az adott Kedvezményes ajánlat vagy önálló Kártyatermék esetén elérhető. A kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően további Vásárlói adatok megadása lehet szükséges. A vásárló tudomásul veszi, hogy a FIZETÉS gombra kattintásal, a fizetési tranzakció sikeressége után, a vásárlás nem visszavonható, és a vásárló a befizetett összeget vissza nem igényelheti. A 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 5. §. a) bekezdése alapján termékünk egyedi terméknek minősül, ezért a vásárlónak FIZETÉS után elállási joga nincs.

5. A kiválasztott szállítási és fizetési módok addíciós költségekkel járhatnak. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezeket a költségeket, együtt a rendelésben szereplő valamennyi Kártya vagy Kupon vételárával együtt ki kell egyenlítenie, mielőtt a Kártyák vagy Kuponok bármelyikét átvehetné.

6. A Kereskedő tájékoztatja a Vásárlót és a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás honlapján az egyes Kártyák vagy Kuponok mellett feltüntetett árak csak és kizárólag a Kártya vagy Kupon Kedvezményszervező által meghatározott vételárát tükrözik. A Vásárló által ténylegesen fizetendő díjak a szállítási és fizetési mód függvényében változhatnak.

7. Kereskedő tájékoztatja a Vásárlót és Vásárló tudomásul veszi, hogy bizonyos Kártyák vagy Kuponok csak bizonyos csoportok számára használhatók fel (továbbiakban Speciális Kártyák vagy Speciális Kuponok). Miután egyes Kártya vagy Kupon bemutatóra szóló dokumentum, ezért Kereskedő a vásárlás folyamán nem vizsgálja azt a tényt, hogy a Vásárló önmaga jogosult-e a Speciális Kártya vagy Speciális Kupon megvásárlására és használatára. Vásárló tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Kereskedőt nem terheli semminemű felelősség amiatt, ha a Vásárló olyan Speciális Kártyát vagy Speciális Kupont vásárol és kísérli meg ezekkel a Kedvezmény igénybevételét, amelyhez nem rendelkezik a megfelelő jogosítványokkal, ezért a Kedvezményadó tőle a kedvezményt megtagadja, vagy ebből az összeférhetetlenségből bármilyen hátránya származik.

8. Elektronikus (webáruház) vásárlás esetén a Vásárlási Tranzakció utolsó lépcsőjeként Kereskedő e-mailben értesíti a Vásárlót a Vásárlási Tranzakció befogadásának sikerességéről. A Vásárlási Tranzakció akkor tekinthető véglegesítettnek, amikor Vásárló számára ez a visszaigazoló e-mail hozzáférhetővé válik.

9. Vásárló kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a megvásárolt Kártya vagy Kupon digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amelyek technológiája védi a Kártyát vagy Kupont a hamisítás ellen. Vásárló a Kártya vagy Kupon megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Kártyát vagy Kupont kizárólag a Kedvezmény igénybevételére használja, annak biztonsági megoldásait lemásolni, leutánozni, reprodukálni nem próbálja, és tudomásul veszi, hogy a Kártyák vagy Kuponok azok rendeltetésétől eltérő módon való felhasználása, másolása, utánzása, reprodukálása polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A Kereskedő, vagy Kedvezményszervező, illetve a Kedvezményszervezővel szerződésben álló Kedvezményadó vagy annak megbízásából a kedvezményadás helyszínén tevékenykedő közreműködő személyzet, biztonsági szolgálat ellenőrizheti, hogy a Vásárló eredeti Kártyával vagy Kuponnal rendelkezik-e. Amennyiben Kereskedő, a Kedvezményszervező, vagy a Kedvezményadó vagy annak megbízásából a kedvezményadás helyszínén közreműködő személyzet, biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Kártyán vagy Kuponon a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Kártya vagy Kupon használójától a Kedvezményt megtagadhatják. Az ilyen indoklással történt Kedvezmény elmaradása miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel Kereskedővel szemben.

10. Az elektronikus (webáruház) alapú Regisztrált Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Vásárló rendelkezzen internet hozzáféréssel és működő e-mail postafiókkal.

11. Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan, bármikor megváltoztassa a Kártyák vagy Kuponok vételárát, illetve a járulékos költségek (kiszállítási díj, fizetési díj) mértékét. Vásárló ezt tudomásul veszi.

12. A Vásárló, illetve felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:

(a) hozzáférés a nem a Vásárló számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Vásárló nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

(c) kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való      beavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: virus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása (crashing);

(d) nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

(e) bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Vásárló beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás honlapjának rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a honlapon folytatandó tevékenységet.

13. A Szolgáltatást érintő információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Kereskedő telefonos, valamint a megkeresésekre legkésőbb két (2) munkanapon belül válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot működtet.

 

VI. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. Az ÁSZF hatálya a Kereskedőre, valamint a Vásárlóra terjed ki. A Kereskedő és a Kedvezményszervező, valamint a Birtokos és a Kedvezményadó, illetve Birtokos és Kedvezményszervező közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító bankokra, vagy egyéb pénzintézetekre, utalvány elfogadó társaságokra illetve a szállítást végző alvállalkozóra.

2. A Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vásárló rendszerbe való regisztrációja és a Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés elektronikus úton történő megkötése megtörténik, illetve ennek keretében a Vásárló a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vásárló részére a Kereskedő által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megérkezik. A Kereskedő visszaigazoló üzenete a Vásárló részére akkor tekinthető megérkezettnek, amikor az a Vásárló részére hozzáférhetővé válik.

3. A Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszony szigorúan és kizárólag a Kártyák vagy Kuponok értékesítésére korlátozódik, és nem vonatkozik a Kártyákkal vagy Kuponokkal igénybe venni kívánt szolgáltatásra. Vásárló kijelenti hogy tudatában van annak és egyetért azzal, hogy Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kártyával vagy Kuponnal igénybe venni kívánt Kedvezmény illetve az azt biztosító Kedvezményadó kapcsán. A Kedvezmény kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Kártyát vagy Kupont használó Kedvezményt Igénybevevő, illetve a Kedvezményadó között jön létre. Ezt a jogviszonyt a hatályos jogszabályok és a Kedvezményadó és a Kedvezményszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. Vásárló kijelenti, hogy ezeket a szabályzatokat a Kártya vagy Kupon megvásárlása előtt megismerte, és az abban foglaltakat megértette.

4. Az ÁSZF határozatlan időre szól.

5. Az ÁSZF módosításának esetén a Kereskedő a Vásárlót a változások www.kedvezmeny.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább három (3) nappal.

6. Kereskedő nem köteles az 5. pontban foglalt határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Kereskedő adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új kézbesítési vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

 

VII. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ LEMONDÁSA

1. Vásárló bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Kereskedő felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni vagy adatkezelési hozzájárulását visszavonja. Ebben az esetben a Kereskedő haladéktalanul megszünteti a Vásárló felhasználói fiókját. Az adatkezelési hozzájárás visszavonását Vásárlónak külön-külön, valamennyi Adatkezelőnél (Kedvezményszervező, Kibocsátó, Kedvezményadó) önállóan és egyenként vissza kell vonnia. Kereskedőt nem terheli semmilyen felelősség ennek elmulasztásából Vásárló vagy Harmadik személy felé.

2. A Vásárló a Kereskedő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, amennyiben a Vásárló előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Kereskedő tizenöt (15) napon belül szerződésszegését nem orvosolja. A Szolgáltatás keretében megvásárolt Kártya felhasználhatóságát Vásárló jelen pont szerinti felmondása semmiben nem befolyásolja.

3. Kereskedő a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vásárló a V/13. pontokban foglaltak szerint jár el, illetve amennyiben a Vásárló valamely vásárlási tranzakciója tizenöt (15) napon belül a Vásárlónak felróható okból nem kerül lezárásra.

4. Kereskedő rendes felmondással harminc (30) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Vásárló értesítése mellett.

5. A Vásárlási Tranzakció annak véglegesítése előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

6. Kereskedő a Vásárlási Tranzakció véglegesítése után, egyezően Vásárló akaratával annak feldolgozását haladéktalanul megkezdi. A Vásárlási Tranzakció véglegesítése után Vásárlót a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 5. §. a) bekezdése alapján a Kártya értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg.

 

VIII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

1. Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetős Szolgáltatásért, Kártyáért vagy Kuponért fizet, függetlenül a Kártya vagy Kupon későbbi felhasználásától vagy attól, hogy a vásárlás időpontjában fennálló és elérhető kedvezményes elfogadóhelyi ajánlatok a későbbiekben fennállnak-e vagy sem. A Szolgáltatás keretében foglalásra, illetve bármely egyéb, fizetés nélküli tranzakció lebonyolítására nincs lehetőség. A Kereskedő a Vásárló által választott fizetési mód szerint nyugtát vagy számlát állít ki minden vásárlásról. A Vásárló felelősséget vállal minden díj kellő időben történő megfizetéséért.

2. A Kártyák vagy Kuponok árának meghatározása a Kedvezményszervezővel létrejött megállapodása alapján kizárólagosan Kereskedő hatáskörébe tartozik. A Kártya vagy Kupon ára magában foglalja Kereskedő értékesítési jutalékát, valamint az ún. kártyagyártási vagy kuponelőállítási díj összegét. A végfelhasználói Kártya vagy Kupon áron felül kell megfizetnie ugyanakkor a Vásárlónak a web-áruházi vásárlás során felszámításra kerülő Tranzakciós díjat – amennyiben az adott Kedvezményre szóló kártyák vagy kuponok értékesítése során ilyen felszámításra kerül. A tranzakciós díj összege, valamint a kártyagyártási vagy kuponelőállítási díj a web-áruházban történő vásárlás esetén a Kosárban (V. fejezet 3-5. pontok) elhelyezett Kártyák vagy Kuponok mellett kerülnek feltüntetésre, azoknál a kedvezményeknél, amelyeknél egyébként ezek a díjtételek felszámításra kerülnek. A tranzakciós- és kártyagyártási alkalmazásáról a Kereskedő jogosult dönteni.

3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárlásról kiállított nyugtát vagy számlát Kereskedő saját székhelyén őrzi meg, azokat a Vásárló részére csak abban az esetben postázza, amennyiben azt Vásárló írásban, ajánlott postai levél útján nála azt kezdeményezi.

4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megindított Vásárlási Tranzakció véglegesítése azt jelenti, hogy elismeri az ÁSZF kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni.

5. Vásárló a Kártyák vagy Kuponok és az addíciós szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti

(a) Banki átutalás (előre utalás) fizetési móddal;

(b) Bankkártyával on-line üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminálon (VPOS);

(c) Készpénzes fizetési móddal.

6. Készpénzes fizetési mód esetén Vásárló a vásárlás ellenértékét a Kártyákat vagy Kuponokat átadó személynek készpénzben fizeti meg. Készpénzes fizetési mód esetén a Kereskedő a VIII/3. pontja szerint állítja ki és juttatja el a számlát a Vásárlónak.

7. Bankkártyával történő fizetésnél a Vásárló a Szolgáltatás honlapján a bankkártyák szimbólumaival megjelölt betéti és hitelkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez meg kell adni a kártyatulajdonos nevét, a bankkártya számát, CVC2 vagy CVV2 kódját és lejárati dátumát. A Vásárló által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után kerül csak véglegesítésre az adott Vásárlási Tranzakció. Bankkártyás fizetés esetén Kereskedő a VIII/3. pont rendelkezései szerint számlát állít ki a regisztráció során megadott, vagy a vásárlási tranzakció során módosított címre a tranzakciók után.

8. A Kereskedő az áruházban kínált Kártyákra vonatkozóan fenntartja magának a mindenkori és azonnali árváltoztatás jogát. Az azonnali árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett Vásárlási Tranzakciókra. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

9. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az adott Vásárlási Tranzakció akkor megy teljesedésbe, amikor a Kártyák vagy Kuponok és az egyéb addíciós szolgáltatások ellenértékét a Kereskedő részére megfizette és a Kártya vagy Kupon átadásra került vagy az E-Kupon letöltése a kupon érvényességi idején belül Vásárló részére elérhetővé vált.

 

IX. AZ ÁTVÉTEL MÓDJA

1. Kereskedő a Szolgáltatás nyújtása során többféle módot is biztosít a Vásárlónak a megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt Kártya vagy Kupon átvételéhez. Ezek az átvételi módok Kártyánként, Kupononként Kedvezményenként, Árkategóriánként, Fizetési módozatonként változók lehetnek.

2. Kereskedő fenntartja magának a jogot az átvételi módok azonnali, külön értesítés nélküli megváltoztatására. Az átvételi mód módosítására már megkezdett Vásárlási Tranzakciók esetében nincs lehetőség.

3. Az átvétel módja szerinti értelmezésben Kedvezmény alatt a Vásárlási Tranzakcióban található kártyákhoz vagy kuponokhoz tartozó Kedvezmények közül az időben legkorábbi Kedvezményt kell érteni.

4. Az átvétel módja a következők lehetnek:

(a) Személyes átvétel 

(b) Postai kiszállítás

(c) Futárszolgálati kiszállítás

(d) Letöltés (letölthető tartalom esetében (például ilyen az eKupon, amely a., b., c. átvételi móddal nem átvehető))

5. Személyesen történő átvételére abban az esetben van lehetőség, ha Vásárló a Vásárlási Tranzakció vételárát előre Bankkártyával vagy Banki átutalással, vagy egyes termékek esetében az átvétel helyszínén készpénzben fizeti meg. Az átvétel helye a következők szerint biztosított:

(a) A Kereskedő székhelyén előre egyeztetett időpontban.

(b) A Kereskedő www.kedvezmeny.hu oldalon közzétett ideiglenes ügyfélszolgálati pontjain, azok nyitvatartási idejében.

6. Személyes átvételre a Vásárló, vagy két tanú melletti meghatalmazottja jogosult. A Kártyák vagy Kuponok átadása az átvételi jegyzékben rögzített aláírás után történik meg.

7. Postai vagy futárszolgálati kiszállítás esetén a Kártyákat vagy Kuponokat a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a saját Általános Üzleti Feltételei szerint végzi a Vásárlási Tranzakció során megadott, vagy ennek hiányában a Regisztráció során megadott címre. Postafiók címre ez a szállítási mód nem vehető igénybe, Kereskedő minden olyan tranzakciót érvénytelennek tekint, amelyben nem értelmezhető szállítási cím kerül megadásra.

A küldemény átadása a Vásárló vagy más olyan személynek aláírása (továbbiakban címzett) ellenében történik, akikről a körülmények között feltételezhető, hogy jogosultak a küldemény átvételére. Ide sorolandók mindenek előtt a címzésen megjelenített helyiségben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A kézbesítés csak az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a küldemény tartalmát.

Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a futárszolgálat még egy kísérletet tesz a küldemény kézbesítésére. Az első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadása miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy az esetleges korrekciós eljárás sikertelensége esetén a küldemény a Kereskedőhöz visszaszállításra kerül.

Sikertelen kézbesítés után, amennyiben a kártyák vételára már megfizetésre került, a Kártyákat a továbbiakban a Személyes átvétel szabályai szerint lehet átvenni, amelyről Kereskedő Vásárlónak e-mailben értesítést küld. Amennyiben a Kártyák vételára még nem történt kiegyenlítésre, úgy Kereskedő az át nem vett Kártyákat érvényteleníti.

Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy sikertelen kézbesítés után a futárszolgálat díját, mind végbement szolgáltatás díját Kereskedő megtartsa, illetve amennyiben annak megfizetése még nem történt meg, Vásárlón a sikertelen kiszállítás után, mint végbement szolgáltatás jogos díját követelje.

8. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben Kereskedő a IX. bekezdésben foglaltak szerint, a Vásárló szándékának megfelelően előkészítette a Kártyákat vagy Kuponokat átadásra, Vásárló köteles azokat átvenni, beleértve az E-Kupon letöltést is, amely esetben a letöltés lehetősége átvételnek minősül. Kereskedő nem tehető felelősség az átvétel elmulasztásáért, a Kártyák vagy Kuponok utólagos visszaváltására, a Kártyák vagy Kuponok árának visszatérítésére nem kötelezhető.

 

X. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS

1. A Kereskedő szavatolja, hogy a Szolgáltatás a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképes.

2. A Kereskedő minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azokért a veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatás meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Kereskedő előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Kereskedő ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a teljes vagy részleges helyreállítás tekintetében.

3. A Kereskedő mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotáról, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Kereskedő kifejezetten kizárja.

4. A Kereskedő jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

5. A Kereskedő fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.

6. A Kereskedő fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap részbeli vagy teljes megszüntetésére, a Vásárló előzetes értesítése nélkül is.

7. A Kereskedő fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében elérhető Kedvezmény Kártyáinak vagy Kuponjainak előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így árának módosítására, a Kártya vagy Kupon típus végleges vagy időszakos eltávolítására, vagy újabb Kártya vagy Kupon típusok bevezetésére. Az ebből eredő vélt vagy valós sérelmekért Kereskedő a felelősségét határozottan kizárja.

8. A Kereskedő a Szolgáltatás keretében mindig az aktuálisan elérhető kínálatot jeleníti meg Áruházában, a Vásárlási Tranzakció indítása az akkori kínálat tükrében indítható meg, és nem jelent következtetési alapot a Kereskedő jövőbeli kínálatára nézve. Kereskedő elhárít magáról minden kártérítési igényt, amelyet vele szemben Vásárló a Szolgáltatás kínálatának módosulásából támasztani szándékozik.

9. A Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás honlapjain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a kereskedő felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadóak.

10. A Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Kedvezményekhez köthető és az Áruházban illetve kapcsolódó weboldalakon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Kedvezményszervezőtől vagy Kedvezményadótól beszerzett információkra, tartalmakra nézve.

11. Azt követően, hogy a Vásárló megkapta a Kártyáját vagy Kuponját, a Kereskedő nem vonható felelősségre a Kártya vagy Kupon károsodásáért, megsemmisüléséért, vagy sérüléséért. Amennyiben a Kártya vagy Kupon a Kedvezmény igénybevétele előtt megsérül, Birtokos egyetlen igénye a Kereskedővel szemben a Kártya vagy Kupon cserélése lehet.

12. A Birtokos a Kártya vagy Kupon cseréjére vonatkozó igényét a hibás/sérült Kártya vagy Kupon Kereskedő székhelyére történő visszajuttatásával külön díjazás mellett érvényesítheti.

13. Elveszett, megsemmisült Kártya vagy Kupon pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a Vásárló és a Birtokos személye megegyezik, személyét egyértelműen azonosítja, az eredeti Kártya vagy Kupon pontosan beazonosítható, és a Kártya vagy Kupon pótlását jegyzőkönyvi formában kéri. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Birtokos személyes adatait, illetve azokat az eredeti és az újranyomtatott Kártyák vagy Kuponok azonosítóit. Kereskedő a Kártyák vagy Kuponok cseréjét ennek hiányában nem végzi el.

A megfelelő jegyzőkönyv kiállítása után Kereskedő külön díjazás mellett Birtokos számára új Kártyát vagy Kupont állít ki. Birtokos tudatában van annak és egyetért azzal, hogy a pótlásként kiállított Kártya vagy Kupon kiállításával egy időben az eredeti Kártya vagy Kupon vonalkódját érvényteleníti, így azok a későbbiekben nem alkalmasak a Kedvezmény igénybevételére. Az ebből az okból történő érvénytelenítéséből eredő felelősséget Kereskedő kifejezetten kizárja.

14. A Kereskedő csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási Tranzakció értékét.

15. A Vásárlót a felhasználóneve és jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Vásárló ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférések használatát. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Kereskedő ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Kereskedő nem felel.

16. A Vásárló kijelenti, hogy az általa a regisztráció vagy a Vásárlási Tranzakció során megadott adatok a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlapokon illetve minden olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatás igénybevétele során kéri a program. A Kereskedő kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Kereskedő a Vásárló adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól.

17. Amennyiben Vásárló a fizetés Bankkártyával végzi, Kereskedő még a fizetési folyamat megindítása, azaz bármilyen, a Bankkártyához vagy Vásárló bankszámlájához kapcsolódó adat bekérése előtt Vásárlót a fizetést bonyolító és validáló bank biztonságos fizető oldalára irányítja. Az ott megadott adatokhoz Kereskedő semmilyen formában nem fér hozzá, ezért az azokkal történt esetleges visszaélés esetén Kereskedő felelőssége teljes egészében kizárt. Vásárló nem hivatkozhat arra, hogy a bankkártyája, vagy bankszámlájának használata során keletkezett mindenkori kára visszavezethető lenne Kereskedővel történt bármilyen jogviszonyára.

18. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kereskedő nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Vásárló nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Kereskedő különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

19. A Kereskedő kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Kedvezményszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

XI. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Ügyfelek adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

1. A Magyar Kedvezményhálózat (a továbbiakban úgyis, mint MKH) személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, illetve vonatkozó  törvény kötelező előírása alapján kezel.

2. A Magyar Kedvezményhálózat az Ügyfél személyes adatait a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

3. A Magyar Kedvezményhálózat által végzett központi adatkezelés, –feldolgozás, –feldolgoztatás, valamint a Partnerek által végzett adatkezelés- és feldolgozás célja:

(a) A klasszikus Magyar Kedvezményhálózat és a +Discount Közösségi Kedvezménykártya Program működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak és kapcsolódó jutalékok elszámolása a Kártyabirtokosok és a Partnerek vonatkozásában egyaránt.
(b) A Kártyabirtokosoknak a Magyar Kedvezményhálózat felé vagy a +Discount Közösségi Kedvezménykártya Programba történő regisztráció során, adatmódosítás és –kiegészítés, valamint egyéb tranzakciókkal kapcsolatos információ-szolgáltatás.
(c) A kártyahasználati és egyéb vásárlói szokások megismerése, elemzése és személyre szabott ajánlatok kialakítása és kommunikációja a Kártyabirtokosok számára vásárlásaiknak ösztönzése és a Kártyakibocsátó Partnerekhez való hűségük fokozása érdekében.
(d) A +Discount Vásárlási Utalvány (mint "kedvezménypont" és/vagy "kedvezményforint") kibocsátásának (kártyához kapcsolt felírásának) és felhasználásának, valamint reklamációs ügyeinek intézése.

4. A kártyaigénylők által a Kártyaigénylő lapon (vagy más, például elektronikus módon) megadott adatokat (a továbbiakban: ügyféladatok), valamint a kártyával végrehajtott +Discount tranzakciókat (beleértve a +Discount Vásárlási Utalványok felhasználásával kapcsolatos műveleteket is) a Magyar Kedvezményhálózat kezeli és dolgozza (vagy dolgoztatja) fel.

5. Pay-fizetési megoldások Partner a + Discount kártyával végrehajtott pénzügyi (cafeteria felhasználási, úgyis mint fizetési) adatait a banktitoknak megfelelően kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki. A Magyar Kedvezményhálózatnak (mint a +Discount Közösségi Kedvezménykártya Program üzemeltetőjének) Pay-fizetési megoldások Partner kizárólag a Kártyabirtokos személyazonosító (kivételt képez a személyazonosító okmány száma) és törzsadatait, valamint a kártyaigénylő adatlapon megadott egyéb (marketing-kommunikációs), továbbá a Magyar Kedvezményhálózat Kártyaelfogadó Partnereinél árkedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó tranzakciók (kártyasorszám és vásárlási összeg) adatait adja át.

6. A +Discount kártyával végrehajtott műveleteket (beleértve a kártyához kapcsolt Vásárlási Utalvány tranzakciókat is) a Magyar Kedvezményhálózat kezeli és dolgozza (vagy dolgoztatja) fel. 

7. A Kártyabirtokosok egyéb üzleti adatait – mint pl. termékkosár részleteit (a vásárolt termék megnevezése, cikkszáma, mennyisége, egységára) – a Magyar Kedvezményhálózat az egyes Partnerektől begyűjtött információk alapján kezelni, feldolgozni és feldolgoztatni, valamint az így nyert információkat felhasználni jogosult.

8. A +Discount (vagy MKH logós) közösségi kedvezménykártya utólagos regisztrációjával vagy a Kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira, illetve +Discount tranzakcióira (beleértve a Vásárlási Utalvány tranzakciókat is) vonatkozóan a Magyar Kedvezményhálózat a fentiekben leírt adatfeldolgozás tekintetében alvállalkozókat vegyen igénybe. Az alvállalkozók által végzett adatfeldolgozás kizárólag a Magyar Kedvezményhálózat vagy Partnerek által ajánlott üzleti lehetőségek közlését, az erről való tájékoztatást, valamint a +Discount Közösségi Kedvezménykártya Program hatékony  üzemeltetését célozza. Az alvállalkozói szerződés minden esetben tartalmazza azt, hogy alvállalkozó köteles a szerződés (vagy az abban foglalt célok) megszűnését követően a részére átadott adatokat megsemmisíteni és azokat a jogviszony fennállása alatt semmilyen formában nem továbbíthatja harmadik fél részére.

9. A Kártyabirtokosok törzs- és tranzakciós (beleértve a Vásárlási Utalvány tranzakciókat is) adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – a Magyar Kedvezményhálózat informatikai-szolgáltató alvállalkozója székhelyén (és szerverén) kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezek az adatok kizárólag az Adatfeldolgozó, a Magyar Kedvezményhálózat, illetve a Partnerek kijelölt munkatársai részére hozzáférhetőek. A Kártyabirtokosok cafeteria tranzakciós adatait kizárólag a Pay-fizetési megoldások Partner kezeli, ezen adatokhoz a többi Partnerek nincs hozzáférése, tekintettel az 1.5. pontban foglaltakra.

10. Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) a +Discount Közösségi Kedvezménykártya Programban részt nem vevő harmadik félnek – kivéve alvállalkozók – részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

11. A kiemelt Partnerek a hatályos jogszabályok által meghatározottak betartásával jogosultak üzleti ajánlatokkal Kártyabirtokost közvetlenül megkeresni. Bármely Kártyabirtokos közvetlenül a Partnertől kérheti az üzleti ajánlat megküldésének mellőzését.

12. A Magyar Kedvezményhálózat a Kártyabirtokosok adatait kizárólag a +Discount Programban való részvétel tartama, valamint annak megszűnését követő 5 évig tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja jelen +Discount Program Szabályzat 8.7. pontja szerint. Kártyabirtokos adatai a +Discount Programban való részvétele megszűnésének, napjától marketing célokra nem használhatóak fel, azokat a programban történő részvétel megszűnését követő, a mindenkori Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési idő után a Magyar Kedvezményhálózat törölni köteles, ide nem értve a külön dokumentumban megadott marketing nyilatkozatban foglalt írásbeli hozzájárulás alapján történő adatkezelést.

13. Kártyabirtokos jogosult a jogszerű adatkezelést, adatfeldolgozást illetve adattovábbítást biztosító hozzájárulását, a Magyar Kedvezményhálózathoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni és egyben személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni. Amennyiben a Kártyabirtokos az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy ezzel lehetetlenné teszi az általa lebonyolított +Discount tranzakciók (beleértve a Vásárlási Utalvány tranzakciók) begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a +Discount Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a +Discount Közösségi Kedvezménykártya Programban való részvétel felmondását jelenti a Kártyabirtokos részéről, amely a Magyar Kedvezményhálózat bemutatóra szóló kedvezményes vásálási jog törlésével is együtt jár.

14. Törlés helyett a Magyar Kedvezményhálózat zárolja a Kártyabirtokos személyes adatait, ha ezt a Kártyabirtokos kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Kártyabirtokos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

15. Az Ügyfél kérelmezheti a Magyar Kedvezményhálózatnál személyes adatainak helyesbítését is.

16. Ügyfél a Magyar Kedvezményhálózat (+Discount) ügyfélszolgálatán keresztül tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

17. Ügyfél kérelmére a Magyar Kedvezményhálózat írásban részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adat kezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatait.

18. A tájékoztatást a Magyar Kedvezményhálózat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 munkanapon belül írásban, közérthetően küldi meg a Kártyabirtokosnak.

19. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Kártyabirtokos bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszékek, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.

20. A Kereskedő, Kibocsátó, Kedvezményszervező és Kedvezményadó továbbiakban valamennyien úgyis mint Adatkezelő jogosult a Vásárló által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással vagy annak fejlesztésével kapcsolatban felhasználni. A Vásárló illetve egyéb felhasználó elfogadja, hogy Adatkezelő személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Vásárló érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. Adatkezelő különösen jogosult

(a) Amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni; illetve

(b) A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni; illetve

(c) A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.

21. Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez és fejlesztéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Adatkezelőnek a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott a tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.

22. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Vásárló személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Vásárló személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

23. Adatkezelő tiszteletben tartja és védi a Vásárló személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Kereskedő üzemeltet és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.

24. Adatkezelő kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Kereskedővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

25. Adatkezelőnek a Vásárló személyes adatait védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

26. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Adatkezelő a Vásárló személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használhatja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.

27. Adatkezelő kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.

28. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kártyákért történő fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Kereskedő nem szavatolja.

29. Adatkezelő vállalja, hogy más jelen ÁSZF-ben felsorolt adatkezelőn kívül a Vásárló előzetes hozzájárulása nélkül a Vásárlóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

30. A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet. A tájékoztatást a Kereskedő köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban megadni.

31. A Kereskedő a Vásárlóról nyilvántartást vezet, amelyből a Vásárló adatai a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kereskedő által kiállított számlák a számvitelre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek. A Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a Kereskedő a Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózza. Ez ennek során keletkezett .log fájlok azok keltezésétől számított öt (5) év elteltével kerülnek törlésre. Amennyiben a Szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidők követően Is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.

32. A Vásárló köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Kereskedő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználónév, illetve jelszó védelme érdekében. A Vásárló felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

33. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Kereskedőt nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár a Vásárló szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Kereskedő a jelent ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

34. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az erről szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.

35. A Magyar Kedvezményhálózat Fejlesztő- és Jogkezelő Kft. (1162 Budapest, János utca 114.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a +Discount Közösségi Kedvezménykártya Programmal (továbbiakban +Discount) kapcsolatos feladatai ellátása érdekében - mint tranzakció feldolgozó és elszámoló központ (úgyis mint Kártyaközpont) - adatkezelőnek minősül.

36. A Magyar Kedvezményhálózat Kft. adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-02773-0001, 40717

37. A +Discount - Pay-fizetési megoldások Partner co-branded kártya igénylése esetén a kártyákkal kapcsolatos adatrögzítést, megszemélyesítést és postázást a megállapodás szerint kijelölt szervezet vagy személy végzi.

38.+Discount Közösségi Kedvezménykártya Program vagy bármely MKH kártyaprogram regisztrációs adatlapjainak rögzítését a Magyar Kedvezményhálózat ügyfélszolgálata (1162 Budapest, János utca 114.)  végzi.

39. A Kártyabirtokosi adatbázis üzemeltetését a Magyar Kedvezményhálózat (1162 Budapest, János utca 114.) végzi.

40. A +Discount Program és az MKH informatikai rendszereit a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II/6) biztosítja.

41. A +Discount Program és a Magyar Kedvezményhálózat weboldalát, webáruházát valamint azok Facebook és egyéb közösségi oldalait László Béla kisadózó egyéni vállalkozó (1162 Budapest, János utca 114.) menedzseli.

42. A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A Magyar Kedvezményhálózat és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja valamely webhelyünket vagy valamely hirdetésünket tartalmazó webhelyet; információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásunkra.

43. A Magyar Kedvezményhálózat a kereső cookie-k használatával információkat gyűjt arról, hogy Ön járt-e már valamelyik oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A  kereső cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

44. Amennyiben elfogadja a cookie-kat valamely webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően.

45. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.

46. A Magyar Kedvezményhálózat által használt cookie-k

(a) Elemzési célokat szolgáló cookie-k

A Magyar Kedvezményhálózat által működtetett valamely webhelyére tett látogatáskor egy webelemző szoftver által létrehozott névtelen cookie segít megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.

(b) Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k

Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta, például elfogadta-e az Adatvédelmi nyilatkozatot, be van-e jelentkezve az oldalra, képes-e a böngészője javacriptet futtatni. Ezek a cookie-k semmilyen személyi adatot nem tárolnak.

(c) Értékesítési célokat szolgáló cookie-k

Webéruház oldalaink használnak cookie-kat, amelyek olyan célzási megoldást nyújtanak, amellyel a már elért felhasználókat célozhatja meg újragondolt megoldással vagy szolgáltatással (termékkel). A használt célzási opcióval pontosan követhető, hogy a felhasználó hogyan reagál egy weboldalra vagy egy konkrét kreatívra. További információk az AdServer retargeting megoldásáról itt találsz.

47. Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását?

Természetesen beállítod, hogy böngésződ egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhetsz a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngésződ súgójában is hasznos tudnivalókat olvashatsz.

(a) A chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )
(b) A Firefox cookie beállításai (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies )
(c) Az Internet Exporer cookie beállításai (http://support.microsoft.com/kb/196955 )
(d) A Safari cookie beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042 )
(e) A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677 )

XII. A KÁRTYÁK VAGY KUPONOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Birtokos a Kártyán vagy Kuponon keresztül a Kártyán vagy Kuponon nevesített Kedvezményszervezőn - mint ajánlatközvetítőn - keresztül közvetlenül a Kedvezményadó Partnervállalkozással kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Kedvezményszervező márkalogója minden esetben feltüntetésre kerül a Kártyán. A Kártya felhasználásának módját elsődlegesen a Kedvezmény mindenkor érvényes igénybevételének feltételei, a Kedvezményszervező által meghirdetett közlemény(ek), a Kártyán vagy Kuponon megtalálható információk, mindezek hiányában az itt leírt szabályok rögzítik. Amennyiben a különböző forrásból származó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következő sorrendben kell eljárni:

            Elsődlegesen: A Kedvezményszervező által meghirdetett közlemény(ek)

            Másodlagosan: A Kedvezmény igénybevételének mindenkor érvényes feltételei közlemény(ek) [melyeket a kedvezményadó mindenkor szabadon meghatározhat]

            Harmadlagosan: A Kártyán vagy Kuponon megtalálható információk

            Negyedlegesen: Jelen ÁSZF XII. pontja.

BIRTOKOS TUDATÁBAN VAN ANNAK, ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A KÁRTYÁVAL VAGY KUPONNAL IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT SZOLGÁLTATÁS, AZAZ A KEDVEZMÉNY TEKINTETÉBEN JOGÜGYLET KÖZTE ÉS A KEDVEZMÉNYADÓ KÖZÖTT JÖN LÉTRE, EZÉRT A KÁRTYÁT VAGY KUPONT ÉRTÉKESÍTŐ KERESKEDŐ VAGY KEDVEZMÉNYSZERVEZŐ NEM RÉSZESE A KÁRTYA VAGY KUPON BIRTOKOS (mint a szolgáltatást igénybe vevő) ÉS A KEDVEZMÉNYADÓ (mint a kedvezményt biztosító) KÖZÖTT A VÁSÁROLT TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ ESETLEGES JOGVITÁNAK (IDEÉRTVE AZ ESETLEGES SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL, ELMARADT KEDVEZMÉNYSZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ, EGYMÁSSAL SZEMBENI ANYAGI KÖVETELÉSEKET IS). KERESKEDŐ MINDENT MEGTESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN A KÁRTYA VAGY KUPON BIRTOKOS ILLETVE A KEDVEZMÉNYT IGÉNYBEVEVŐ ÉRDEKEIT KÉPVISELJE A KÁRTYÁVAL VAGY KUPONNAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KAPCSÁN, MINDAMELLETT SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A SZÓBAN FORGÓ KEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATBAN, ÉS MINDEN OLYAN FELELŐSSÉGREVONÁST ELHÁRÍT MAGÁRÓL, AMELYET A BIRTOKOS VAGY KEDVEZMÉNYT IGÉNYBEVEVŐ A KÁRTYA VAGY KUPON FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN KERESKEDŐVEL SZEMBEN TÁMASZTANI SZÁNDÉKOZIK. VÁSÁRLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A KEDVEZMÉNYADÓ A VÁLLALT ÉS BIZTOSÍTOTT VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYT BÁRMIKOR EGYOLDALÚAN FELÜLBÍRÁLHATJA ÉS MEGVÁLTOZTATHATJA. EZZEL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLT BÁRMINEMŰ KÁROKAT FELHASZNÁLÓ NEM ÉRVÉNYESÍTHET.

1. Vásárló kijelenti, hogy a Kedvezmény igénybevételére, a Kártya vagy Kupon felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a Kártyát vagy Kupont ezek ismeretében vásárolta meg.

2. A Kupon minden esetben tartalmazza minimálisan a Kedvezmény nevét, mértékét, az akció kezdési időpontját, az akció lejárati dátumát, az elfogadás helyének címét, a Kupon sorszámát, a Kupon eredetiségének ellenőrzésére alkalmas vonalkódot, a Kedvezményszervező nevét és adószámát vagy márkalogóját.

3. A Kártya minden esetben tartalmazza minimálisan a Kártya sorszámát, a Kártya eredetiségének ellenőrzésre alkalmas vonalkódot, a Kedvezményszervező nevét és / vagy márkalogóját.

4. A Kedvezményt Igénybevevő tisztában van vele, hogy az általánosan elfogadott gyakorlat szerint a Kuponon feltüntetett akció kezdési időpontja tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől külön értesítés nélkül eltérhet.

5. A Kupon és a NÉV megszemélyesítés nélküli Kártya szabadon átruházható. A Kártyát vagy Kupont átruházó kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Kártyát vagy Kupont más személynek, hogy ezzel az új Birtokos a Kártya vagy Kupon teljes jogú felhasználójává válik és ezzel együtt a korábbi Birtokos minden korábbi jogosultságot, amelyet a Kártya vagy Kupon biztosított számára elveszít.

6. Birtokos kijelenti, hogy a Kedvezmény igénybevételére, a Kártya vagy Kupon felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, a Kártya vagy Kupon felhasználásával ezekkel a szabályozásokkal egyetért, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.

7. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Kártya vagy Kupon pótlására Kereskedőnek nincs lehetősége.

8. Amennyiben a Kuponon feltüntetésre nem kerül, egy (1) Kupon a Kuponon feltüntetett Kedvezmény egyszeri alkalommal történő igénybevételére jogosítja fel annak felmutatóját, egy (1) főt.

9. Amennyiben a Kártyán az érvényességi idő vagy az ÉRVÉNYTELEN felirat külön feltüntetésre kerül, akkor a Kártya az érvényességi időn belül használható a www.kedvezmeny.hu oldalon közzétett aktuális Kedvezmény igénybevételére a Kedvezményadó kártyaelfogadó helyein. Egy (1) Kártya, az érvényességi időn belül (vagy visszavonásig), az aktuális kártyával igénybe vehető Kedvezmény többszöri alkalommal történő igénybevételére jogosítja fel annak felmutatóját, egy (1) főt.

10. Amennyiben a Kártyán az érvényességi idő vagy az ÉRVÉNYTELEN felirat vagy a "Bemutatóra szóló vásárlási kedvezmény jogosultság igazolása" külön feltüntetésre nem kerül, akkor a Kártya a Kedvezményszervező által a mindenkor hatáűlyos MKH KÁRTYAKÖNYVBEN és/vagy a kedvezmeny.hu oldalon közzétett visszavonási dátumig használható a www.kedvezmeny.hu oldalon közzétett vásárlási kedvezmények (Kedvezmény) igénybevételére a Kedvezményadó kártyaelfogadó helyein. Egy (1) Kártya, az érvényességi időn belül (vagy visszavonásig), az aktuális kártyával igénybe vehető Kedvezmény többszöri alkalommal történő igénybevételére jogosítja fel annak felmutatóját, egy (1) főt.

11. Bizonyos Kártya érvénytelenség vagy visszavonás esetén Kártyamatrica megvásárlásával újra érvényesíthető. A Kártyamatrica internetes vásárlására jelen ÁSZF Kártya vásárlására vonatkozó szabályai az érvényesek.

12. Bizonyos Kártyák vagy Kuponok csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel Kedvezmény igénybevételére (pl.: Coop vásárlók, zuglói lakosok, E.ON ügyfelek). A Kedvezményadó jogosult a kedvezményadást bizonyos jogosultsági feltételekhez kötni (pl.: vásárlási értékhatár, egyes kártyatípusok elfogadása, egyéb speciális feltételek). Ezen jogosultsági feltételeket a Kedvezményszervező az adott kedvezményadó hely internetes profiljában feltünteti. A Kedvezményszervező vagy a Kedvezményadó vagy a Kibocsátó a munkatársain keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Birtokos jogosult-e a Kártya vagy Kupon használatára az adott Kedvezményadó helyen. A Kedvezmény igénybevétele a Kártya vagy Kupon Birtokosától mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Birtokos nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Birtokos kártérítésre nem jogosult.

 

XIII. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kereskedő hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

XIV. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Kereskedőt, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Kereskedő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kereskedő minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XV. KEDVEZMÉNYADÓI JOGVISZONY

1. Kártyaelfogadó hely partnerség az egyszeri regisztrációs (szolgáltatási) díj megfizetését követően, kedvezményadással vegyes reklámszerződés megkötésével jön létre, amennyiben Kereskedő a megrendelést nem utasítja vissza.

2. A "Kártyaelfogadó hely leszek" termék megrendelése (a XV./1. pontra tekintettel) kedvezményadói jogviszony létrejöttét eredményezi a Kedvezményadó és a Vásárló között.

3. A "Kártyaelfogadó hely leszek" termék megrendelése (a XV./1. pontra tekintettel) hirdetés megrendelése jogviszony létrejöttét eredményezi a Kedvezményadó (úgyis mint Hirdető) és a Kereskedő között.

4. Felek rögzítik, hogy kedvezményadási kötelezettsége a Vásárlók irányába Kedvezményadónak áll fenn.

5. A Vásárló részére történő jogos árkedvezmény Kedvezményadó vagy munkatársa, vagy alkalmazottja, vagy megbízottja, vagya alvállalkozója hibájából történő elmaradása esetén Kedvezményadó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik mind a Vásárló, mind a Kedvezményszervező, mind a Kibocsátó, mind a Kereskedő irányába.

6. Felek rögzítik, hogy az elmaradt árkedvezményt Kedvezményadó köteles megtéríteni Vásárló részére, kártérítési felelősség kizárólag őt terheli, amelyet Kedvezményadó és Vásárló is tudomásul vesz.

7. Kedvezményadó az elmaradt árkedvezményt utólag, a jogszerűség beigazolódásának tényét követő 8 napon belül köteles megtéríteni Vásárló részére. Amennyiben Kedvezményadó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget és a további károk (például: márkahírnév csorbítása) enyhítése érdekében Kedvezményszervező időközben úgy dönt, hogy az elmaradt jogos árkedvezményt Vásárló részére megtéríti, akkor a Vásárló részére Kedvezményszervező által megfizetett összeg alapján Kedvezményadó Kedvezményszervező adósává válik a Vásárlónak kifizetett összeg és annak járulékai mértékéig.

8. Kereskedőt és Kedvezményszervezőt semmilyen kártérítési felelősség nem terheli Kedvezményadónak (úgyis mint Hirdetőnek) felróható magatartás jogkövezményeként, beleértve a Kedvezményadó által már megfizetett reklámdíjat, amelyet Kedvezményadó (úgyis mint Hirdető) nem követelhet vissza sem részben, sem egészben. 

9. A Kedvezményadó Partner vállalja, hogy munkavállalóit saját költségén, részletesen tájékoztatja a szerződésben vállalt és a mindenkor hatályos Kedvezményhálózat Működési Szabályzat (MKH-KHMSZ) vagy szerint meghatározott kedvezményadási kötelezettségről, különös tekintettel az árkedvezmény mértékére és a Rendszertulajdonos által meghatározott, az árkedvezményre történő jogosultságot igazoló technikai megoldásokra és ennek tényét a Rendszertulajdonos kérésére a munkatársak oktatással kapcsolatos részvételi aláírásával igazolja is.

10. A Kedvezményadó Partner a Kedvezményadó helyen a Rendszertulajdonos által meghatározott védjegyet, logót, kártyaképet vagy egyéb tájékoztatást tartalmazó öntapadós matricát, illetve más egyéb megjelenítési és tájékoztatási eszközt jól láthatóan, a bejáratnál és a kasszánál, az eladótérben kihelyezi és elősegíti, hogy a Fogyasztó az árkedvezményeket külön figyelemfelhívó tájékoztatással igénybe vehesse. A kedvezmény igénybevételére jogosító védjegy, logó, öntapadós matrica kiragasztásának elmaradása miatti felelősség a Kedvezményadó Partnert terheli.

11. A Kedvezményadó hely az árkedvezmény biztosításakor a Fogyasztó által felmutatott hordozó tartalmát, és az árkedvezményre történő fogyasztói jogosultságot (érvényességet) minden esetben ellenőrzi. A Kedvezményadó hely nem jogosult a fogyasztói törzs- és érvényességi adatoknak az ellenőrzést meghaladó módon történő tárolására.

12. Ha a Kedvezményadó Partner a regisztrált árkedvezményt vagy egyéb adatait módosítani kívánja, akkor erről a Rendszertulajdonos ügyfélszolgálatát a módosítás hatályba lépése előtt írásban, igazolható módon tájékoztatni köteles.

13. Rendszertulajdonos kizárólag azokat az írásban benyújtott kedvezményadói módosításokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Kedvezményadó Partner cégszerűen aláírt és az ügyfélszolgálatához ajánlott, vagy tértivevényes küldemény formájában legkésőbb a vállalkozói törzsadat módosítás hatályba lépését követő 8 munkanappal, a regisztrált árkedvezmény módosítását megelőzően pedig 60 nappal megküldött. A módosításokat a Kedvezményadó Partner elektronikus felületen keresztül is elvégezheti, a Rendszertulajdonos által üzemeltetett Ügyfélszolgálat info@kedvezmeny.hu email címére küldött vezetői emaillel.

14. A módosítások a Rendszertulajdonos által történő jóváhagyással lesznek hatályosak. A módosítások tudomásulvételét Rendszertulajdonos a Kedvezményadó felé küldött válasz e-mailben erősíti meg.

15. Az általános jellegű vagy működésbeli változásáról, illetve technikai megoldásokbevezetéséről szóló tájékoztatást Rendszertulajdonos vagy Hálózatüzemeltető a hivatalos honlapon keresztül teljesíti. Az ilyen formában közzétett változásokat a Kedvezményadó fél köteles nyilvántartásában átvezetni, majd alkalmazni a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése során.

16. A Feleket a tudomásukra hozott, vagy tudomásukra jutó adatok és információk tekintetében az üzleti titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli még a szerződéses jogviszony megszűnését követően is

17. A Kedvezményadó Partner jelen szerződést 60 napos felmondási idő mellett egyoldalúan, indoklás nélkül felmondhatja. A Kedvezményadó fél a felmondását a Rendszertulajdonos ügyfélszolgálatának címzett tértivevényes küldeményként kézbesített írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A 60 napos felmondási határidőt a felmondásnak a Rendszertulajdonos általi kézhezvételtől kell számítani. A 60 napos felmondás esetén a jelen szerződés, és a kedvezményadó hely(ek) kedvezményadási kötelezettsége a felmondási idő utolsó napján szűnik meg.

18. Ha a Kedvezményadó vállalkozás jogutód nélkül szűnik meg, úgy jelen szerződés - külön nyilatkozat nélkül - a jogutód nélküli törlésről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének a napján megszűnik. A szerződéses jogviszony megszűnésére vonatkozó dokumentumokat a Kedvezményadó korábbi képviselője a Rendszertulajdonos ügyfélszolgálatához legkésőbb a jogerőre emelkedést követő 8 munkanapon belül köteles írásban, igazolható módon megküldeni.

19. A Rendszertulajdonos a Kedvezményadó Partnerrel jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja különösen akkor, ha a Kedvezményadó

a) az együttműködési kötelezettségének többszöri felszólításra sem tesz eleget,

b) a nyilvánvalóan jogos fogyasztói panasz esetén felelősségét nem ismeri el,
c) a Fogyasztóval szembeni árkedvezmény biztosítása miatti fogyasztói panasz
miatt bekövetkezett helytállási kötelezettségének nem tesz ésszerű időn
belül eleget.
d) Rendszertulajdonos jó hírét súlyosan sérti,
e) Rendszertulajdonossal versengő vállalkozást indít, vagy azt közvetlenül vagy
közvetve támogatja,
f) a Rendszertulajdonos szerzői jogait, üzleti titkait megsérti, vagy részére
közvetve vagy közvetlenül kárt okoz.

XVI. PANASZKEZELÉS

1. A Rendszertulajdonos telefonos online és személyes Ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségei:

Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 9-15 óra között, +36/20/4-996-446

Online ügyfélszolgálat: info@kedvezmeny.hu, valamint: http://www.kedvezmeny.hu/kapcsolatfelvetel.html

Személyes ügyfélszolgálat előzetes időpontegyeztetés alapján: 1162 Budapest, János u. 114.

Postacím: 1162 Budapest, János u. 114.

2. A Kedvezményadó Partner kötelezi magát arra, hogy a Fogyasztó felé a jogos árkedvezmény biztosításának elmulasztása miatt teljes körűen és korlátozásmentesen helytáll. A Kedvezményadó helytállási kötelezettsége akkor következik be, ha a Fogyasztó a Rendszertulajdonos vagy a Hálózatüzemeltető részére 8 munkanapon belül írásban bejelenti a mulasztást. A Rendszertulajdonos vagy Hálózatüzemeltető ellenőrzi a Fogyasztó kedvezményre való jogosultságát, a mulasztás igazolását a Fogyasztó által bemutatott számla, vagy egyéb bizonylat (pl.:blokk, pénztárbizonylat) alapján, valamint a Kedvezményadói Partnerszerződésben
vállalt kötelezettségek egybevetésével.

3. A Rendszertulajdonos a fogyasztói panaszról a Kedvezményadót a panasz beérkezését és előzetes ellenőrzését követő 3 munkanapon belül tájékoztatja, aki a fogyasztói panaszt köteles kivizsgálni, és arról álláspontját közölni a Rendszertulajdonossal.

4. Amennyiben a jogos árkedvezmény megadása elmaradt, a Kedvezményadó Partner utólagosan a regisztrált árkedvezmény vásárlás összege alapján számított értékét köteles a Fogyasztónak közvetlenül, vagy a
Rendszertulajdonos által kibocsátott számla alapján közvetetten megtéríteni.

5. A Rendszertulajdonos a Fogyasztói panasz kivizsgálását követően a Fogyasztót a benyújtás módja szerinti úton (telefon, online, postai levél) tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről.

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Kereskedő jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.

3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

5. A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Kereskedő és a Vásárló értékhatártól függően kikötik Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6. Egyéb termékek vásárlása esetén jelen ÁSZF kártyaértékesítésre vonatkozó rendelkezései és az adott termék tekintetében hatályos jogszabályi előírások az irányadóak.

Hatályos: 2015. augusztus 29. 0:00-tól

 

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.